Dom Hmelina, dom za starejše občane, d.o.o. izvaja socialno oskrbo na domu v skladu s stanjem potreb za starejše prebivalce

na območju občine Muta.

 

UPRAVIČENCI DO SOCIALNE OSKRBE NA DOMU:

Socialna oskrba na domu je namenjena opravičencem, ki imajo zagotovljene bivalne in druge pogoje za življenje v svojem domačem okolju, če se zaradi starosti ali invalidnosti ne morejo oskrbovati sami, njihovi svojci pa takšne oskrbe ne zmorejo.

 

POMOČ DRUŽINI NA DOMU OBSEGA:

različne oblike organizirane praktične pomoči in usluge, s katerimi se upravičencem vsaj za določen čas podaljša bivanje v domačem okolju.

Gospodinjsko pomoč, kamor sodi prinašanje enega pripravljenega obroka hrane, nabava živil in priprava obroka ter čiščenje bivalnega in spalnega prostora.

Pomoč pri vzdrževanju osebne higiene, ki obsega pomoč pri oblačenju, umivanju, hranjenju ter opravljanju osnovnih življenjskih potreb.

Pomoč pri ohranjanju socialnih stikov vključuje vzpostavljenje socialne mreže z okoljem, sorodstvom, spremljanje pri opravljanju nujnih obveznosti ter družabništvo.

 

KOMU JE STORITEV NAMENJENA:

Osebam, starim nad 65 let, katerim lahko občasna pomoč omogoči bivanje v domačem okolju.

Osebam s statusom invalida po Zakonu o družbenem varstvu duševno in telesno prizadet oseb.

Drugim invalidnim osebam, ki jim je priznana pravica do tuje pomoči in nege za opravljanje večine življenjskih funkcij.

Kronično bolnim osebam z dolgotrajnimi okvarami zdravja.

Hudo bolnim otrokom ali otrokom s težko motnjo v telesnem in duševnem razvoju, ki niso vključeni v organizirane oblike varstva.