POTI PRITOŽBE IN UGOVORA

 1. Stanovalec (ka) oziroma njegov (njen) zakoniti zastopnik je seznanjen, da v primeru, če ni zadovoljen s posamezno storitvijo strokovnega delavca ali strokovnega sodelavca, lahko na podlagi 94. člena Zakona o socialnem varstvu poda ugovor na socialno zbornico. Ugovor mora podati ustno ali pisno, napozneje 8. dan po tem, ko je bila opravljena storitev, zoper katero ugovarja.
Pismeni ugovor se pošlje na naslov:

Socialna zbornica Slovenije
Koseška cesta 8
1000 Ljubljana


Socialna zbornica mora po ugovoru odločiti v 15. dneh po prejemu ugovora in določiti kaj naj izvajalec ukrene ter o tem obvestiti stanovalca (ko).

2. Stanovalec (ka) ali  njegov (njen) zakoniti zastopnik imata na podlagi 102. člena Zakona osocialnem varstvu pravico zahtevati strokovni nadzor nad izvajanjem storitev institucionalnega varstva. Zahteva za strokovni in upravni nadzor mora biti poslana na naslov:

Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti
Inšpektorat Republike Slovenije za delo, Socialna inšpekcija
Verovškova ulica 64
1000 Ljubljana


V zahtevi morajo biti navedene vse kršitve pravic stanovalca ali navedeni razlogi, zaradi katerih je podan ugovor na opravljene storitve.

3. Knjiga pritožb in pohval je dostopna vsem stanovalcem, oziroma njihovim zakonitim zastopnikom v recepciji našega doma.